İŞKUR'dan Engelli ve Hükümlülere Hibe Desteği

PAYLAŞ
KANAL28.TV - Kanal 28

Giresun Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünden Engelli Ve Hükümlülere Hibe Desteği açıklamasında engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları ve kendi patronları olmalarının destekleneceği kaydedildi.
 
Giresun Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünün Engelli Ve Hükümlülere Hibe Desteği açıklaması şöyle:
 
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonundan sağlanacak destekle engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları ve kendi patronları olmaları desteklenecektir.
 
Oluşturulan bu fon ile, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurması, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına destek verilmektedir.
 
Engelli ve eski hükümlülerin kuracakları kendi  işlerine Komisyon tarafından hibe desteği verilmesindeki temel amaç, işgücü piyasasında istihdamda zorluk yaşayan kişilerin kendi işlerini kurarak, üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamaları, sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini sağlamaktır.
 
Bu proje kapsamında, Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonlarına, işe ve işyerine uyum projelerine, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler desteklenerek, projeler aracılığı ile dezavantajlı  durumda olan vatandaşlarımızın istihdamlarına yardımcı olunmaktadır.
 
İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince;
 
Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.
Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler,
Engellilere yönelik diğer projeler, komisyon değerlendirmesi sonrasında fondan desteklenmektedir.
 
Kanunlarımız da engelli, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerde aranılan şartlar;
 
İŞKUR’a kayıtlı olmak, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, KOSGEB onaylı Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak ve herhangi bir icra dosyası bulunmamak.
 
İlgili Kanun da eski hükümlü, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır.
 
Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerde aranılan şartlar;
 
İŞKUR’a kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, eski hükümlü olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, KOSGEB onaylı Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve herhangi bir icra dosyası bulunmamak.
 
Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde, eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
Engellilere Proje Kapsamında Sağlanacak Destekler;
 
Kuruluş işlemleri desteği olarak  3.000 TL. İşletme gideri desteği olarak 11.000 TL. ve kuruluş desteği olarakda 36.000 TL. olmak üzere toplam fondan 50.000 TL. destek sağlanacaktır.
 
Eski Hükümlülere Proje Kapsamında Sağlanacak Destekler;
 
Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan;  makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi giderler komisyon kararı ile fondan desteklenecektir.
      
09 Ocak 2014  tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair yönetmeliğin 8. Maddesine göre; Engellilerin istihdam  edilebilirliklerinin önündeki tüm engelleri kaldırmaya yönelik, kendi işini kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere karşılıksız hibe desteği verilmesi ile ilgili engelli projesi, eski hükümlü 2019/1. Dönem başvuru  rehberi Kurumumuzun www.iskur.gov.tr internet sayfasında duyurular bölümünde  yayımlanmıştır.
 
Proje teklifleri,  07 Aralık 2018 tarihi mesai saati sona erene kadar Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile kurumumuza gönderilecektir.
 
Proje kapsamında başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, İl Müdürlüğümüzden, Kurumumuzun www.iskur.gov.tr, internet adresinden, çağrı merkezimizden 444 75 87 ve Bakanlığımız Alo 170 bilgi edinme hattından proje konusunda bilgi alabilirler.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN