Giresun Mücbir Bir Sebep Kapsamına Alındı

PAYLAŞ

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayınlanan bilgi notu:

22 Ağustos 2020 tarihinde Dereli ilçemiz başta olmak üzere Güce, Yağlıdere, Doğankent ve bölgesinde yer alan yerleşim yerlerini etkileyen sağanak yağışın ardından oluşan sel afeti, ilimizde ciddi zarara yol açmıştı.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla ve sahada yapılan incelemeler doğrultusunda Giresun İl geneli mücbir sebep kapsamına alınmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı ile iletilen karar aşağıdaki gibidir; 
İlinizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle İlinizdeki mükellefler hakkında vergi kanunlarının uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde mücbir sebep halleri sayılmış, Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığının, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Mezkûr Kanunun 111 inci maddesinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükelleflerin, bu Kanun kapsamında olup, ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizleri ile bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca verecekleri beyannamelere istinaden, tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini, vadelerinin bitim tarihinden itibaren azami bir yıl süreyle uzatmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
22.8.2020 tarihinde İlinizde meydana gelen sel felaketi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca mücbir sebep hali kapsamına girmektedir.
Mücbir sebep hallerinde mücbir sebebin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen süreler işlememektedir. Ancak, belli bir bölge veya bölgenin bir kısmını etkileyen hadiselerde vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep halinin başlangıç tarihi bilinmekte ise de sona erdiği tarihin tespiti mükellefler yönünden güçlük arz etmektedir. Bu gibi hallerde mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihin diğer bir ifade ile işlemeyen mücbir sebep süresinin anılan Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca idarece tespit edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, Bakanlık Makamından alınan 24.8.2020 tarihli Olur yazısı ile İlinizde sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunları uygulaması bakımından 22.8.2020 ila 30.11.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun görülmüştür.
Buna göre;
- Mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 15.12.2020 Salı günü sonuna kadar, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ise 31.12.2020 Perşembe günü sonuna kadar,
- Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin 31.12.2020 günü sonuna kadar,
- Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresinin 31.12.2020 günü sonuna kadar,
- Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan edilme süresinin 15.12.2020 günü sonuna kadar, ödeme sürelerinin ise 31.12.2020 günü sonuna kadar
uzatılması uygun bulunmuştur.
Öte yandan, 2020 yılı 3 üncü geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre verilmesi gereken beyannameler ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden özel tüketim vergisi ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Ayrıca, mükellefler yukarıda belirtilen tarihlerden önce vergi beyannameleri ile bildirimlerini vererek ödemede bulunabileceklerdir.
Öte yandan, Bakanlığımızca ilan edilen mücbir sebep hali 30.11.2020 günü sonu itibarıyla sona ereceğinden, mükellefler tarafından 1.12.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin kanuni sürelerinde verileceği ve ödemelerin kanuni sürelerinde yapılacağı tabiidir.
Afete uğrayan malların takdiri ile ilgili olarak Defterdarlığınızca gerekli görülmesi halinde görev yapmak üzere yeterli sayıda geçici takdir komisyonu oluşturulabilecektir.
Diğer taraftan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında ".... 213 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığınca ilan edilen mücbir sebep hali kapsamındaki amme borçlularının, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar ödemeleri gereken amme borçları ile mücbir sebep nedeniyle ödeme süreleri ertelenen amme borçlarını faiz alınmaksızın veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranıyla tecil etmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
Mezkûr maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden, mücbir sebep hali kapsamındaki amme borçlularından 29.1.2021 Cuma günü sonuna kadar başvuruda bulunanlardan aranılan;
- Vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten önceki her türlü amme alacaklarının,
- Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce tahakkuk etmiş olup, vadesi mücbir sebep hali ilan edilen tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,
- İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,
- Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında yıllık olarak tahakkuk eden amme alacaklarından vadesi bu tarih aralığına rastlayanlar ile her ne şekilde olursa olsun vadesi bu tarih aralığına rastlayan her türlü amme alacaklarının,
- Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebebin sona erdiği tarih arasında verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlere istinaden gerek bu dönemde tahakkuk eden gerekse mücbir sebebin sona erdiği tarihten sonra mücbir sebep nedeniyle verilme süresi uzayan ve uzatılan süre içerisinde verilen beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk edecek amme alacaklarının,
24 ay süre ile faiz alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması şartıyla tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirerek sonuçlandırmaya Defterdarın yetkili kılınmasının ve bu yetkinin 2018/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde belirtilen tutarlara bağlı kalınarak vergi dairelerine devredilebilmesi,
Mücbir sebep hali ilan edilen İlinizde;
a) Faal mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden,
- Merkezleri yönünden mücbir sebep halinin ilan edildiği tarihte mükellefiyeti bulunanların ülke genelindeki tüm malmüdürlüğü/vergi dairelerine,
- Şubeleri yönünden veya yalnızca süreksiz mükellefiyetleri nedeniyle mücbir sebep halinin ilan edildiği yerdeki malmüdürlüğü/vergi dairelerine mükellef bulunanların yalnızca bu vergi dairelerine,
b) Mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce mükellefiyetini terk edenlerin İlinizdeki malmüdürlüğü/vergi dairelerine,
olan borçlarının yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında tecil ve taksitlendirilebilmesi
uygun bulunmuştur.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN